« Tagasi

KOHATASU 1.01.2018

ALATES 1. JAANUARIST 2018 MUUTUB LASTEAIA KOHATASU LAPSEVANEMA KAETAVA OSA MÄÄR
 
 Harku Vallavolikogu kiitis 28. detsembri istungil heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Vanema osaluse suurus määratakse automaatselt, taotlust selleks esitama ei pea, välja arvatud erandjuhtudel nagu nt üksikvanema staatuse tõendamine.

Kohatasu kujunemine alates 1. jaanuar 2018

  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 10% alammäärast, ehk 50 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  2. Kui ühe vanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel 15% alammäärast ehk 75 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 20% alammäärast ehk 100 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  4. Kohatasust vabastatakse (ehk alammäär 0%) paljulapselised pered, kus mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald.

Mõisted:

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on
• 
vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
• lesk või;
• vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

 

Pereks loetakse:
• abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
• ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

 

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.

Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise muudatusena hakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik.

Lisainfo: Harku Vallavalitsuse haridusspetsialist Markus Metsaru (markus.metsaru@harku.ee, tel: 5551 0516).

Täpsem info:

  • taotluste vormid, avaldused, erijuhud, sissekirjutus - Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialist Kadi Netse (kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo (kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869);
  • arved - pearaamatupidaja Helje Rätsepp (helje.ratsepp@harku.ee, tel: 600 3852).