Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted
*Võttes aluseks lasteaia õppekava, koostavad rühmaõpetajad oma rühma tegevuskava, arvestades laste vanust, rühma eripära, rühma traditsioone ja lastevanemate soove.
* Õppekava on oma tüübilt  üldõpetuslik. Olulisel kohal on lõimumine, kus võimaldatakse õppida toas ja õues ning läbi mitmete mooduste: mängimine, ehitamine, näitlemine, lugemine, meisterdamine, kirjutamine, laulmine, muusika, kuulamine, kleepetöö, voolimine, maalimine, õppekäigud - matkamine, tantsimine, sport, jutustamine, arvutamine, vaatlemine, õppemängud, mängupeod ja palju muid tegevusi laste soovil.
*Meie lasteaias on üldõpetusliku õppe-kasvatustegevuse aluseks kuu teemadel põhinev tegevuskava. Õppetegevuses kasutame põhimõtet „kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale."
* Pangapealse  Lasteaia õppekava ja rühma tegevuskavad on paindlikud s.t õpetajad võivad muuta planeeritud teemasid, tegevusi, üritusi jne. vastavalt vajadusele ja ühiskonnast tingitud muudatustele.
*Töö viiside ja meetodite valikul arvestatakse pedagoogilisi printsiipe: terviklikkus, lastepärasus, elulähedus, iseseisvus, aktiivsus, koduloolisus, individuaalsus. 
*Õppeaasta lõpus annab ülevaate õppetööst meie aastaraamat
 
Õpikäsitlus
KÕIK OTSUSED LÄHTUVAD LAPSEST
* Õpetamisel kasutatakse erinevaid õpistiile
* Tähelepanu pööratakse nii õpetamisele kui õppimisele st. olulised on nii õpetamise protsess kui ka õpitulemus.
* Rõhuasetus uurimisel ja avastamisel
* Õppimine on edukam kui see toimub sotsiaalses situatsioonis (grupis, tegevuses)
Õppimine toimub võimalikult loomulikes oludes; õppides tahavad lapsed olla tegevuses    subjektid, mitte aga täiskasvanu tehtud valikute objektid.
* Laste arendamisel lähtutakse laste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest;
Suurt tähelepanu pööratakse laste mängule, mänguvahenditele, nende eakohasusele ja  otstarbele;
* Oluline on erinevate meelte arendamine ja kasutamine tegevustes;
* Toetutakse lapse isetegemise printsiibile  ja eduelamuse kogemisele;
* Tähtsustame  laste kasvukeskkonda (lapsest lähtuv).
* Oluline on lapse tervise hoidmine, edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.
Arendatakse tihedalt kodu ja lasteasutuse koostööd
* Olulisel kohal on eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäradega arvestamine.
* Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö.