2023/2024 õppeaasta eesmärk

Olemasolevate võimaluste efektiivne kasutamine lapse individuaalsete võimete ja huvide toetamiseks nii õppe- ja kasvatusprotsessis kui ka lasteaia igapäevatoimetustes läbi projektõppe.

Pangapealse Lasteaias rakendatakse projektõpet

Projektõpe on õpetaja ja laste vaheline ühine õpi- ja mängutegevus, mis seab keskmesse lastest lähtuva projektiteema ja võimaldab arendada õpioskusi, loomingulisust, koostöö- ning sotsiaalseid oskusi ning annab lapsele eduelamuse. Tähtis on protsess, laste loovad ja innovaatilised lähenemisviisid ja probleemilahendused.

Kui laps saab midagi päris ise teha, kogeda, läbi elada, siis tunne on ehe ja teadmine püsiv. Kogu õppimine toimub kasutades võimalikult palju laste kõnet: dialoogid, draamamängud, omakogemuslikud vestlused, arutelud.

Laps on kaasatud tegevuste kavandamisse;

            avaldab arvamust, teeb valikuid ja analüüsib tehtut;

            on tegevustes aktiivne;

            on loov ja seeläbi areneb iseseiseva mõtlemise areng;

            omandab teadmisi ja oskusi läbi enda vahetute kogemuste;

            õpetab kaaslasi, õpetades seeläbi kõige rohkem iseennast.

Õpetaja  märkab laste huvisid;

                 peamiselt kuulab, kuid samas hoiab projekti teemat laiali valgumast;

                 juhendab laste õppimist, loob õpi- ja mängusituatsioone;

                  dokumenteerib ja edendab koostööd;

                  loob keskkonna;

                  on end pidevalt täiendav ja uuriv isiksus, kes õpib kogu aeg koos lastega;

Keskkond  on  kolmas õpetaja rühmas täiskasvanute ja rühmakaaslaste kõrval;

                     kannab vaimsust, kõnetab;

                     toetab õppimist, äratab  lapses õpihuvi;

                     aktiveerib loovust;

                     soodustab suhtlemist;

Lapsevanem  on kaasatud nii õppe- kui ka rühmaväliste tegevuste planeerimisse ja läbiviimisse;

                         on kaasatud oma lapse rühma vabade vahendite muretsemisesse;

                         on kaasatud ühiste väärtuste kujundamisse;