Meie organisatsiooni eesmärgiks lähtudes uuenevast õpikäsitusest, on liikumine  õppimise suunas, kus lapsed ei ole passiivsed vastuvõtjad, vaid aktiivsed teadmiste ja protsessi loojad.

Muutuv õpikäsitus annab lapsele võimaluse teha rohkem valikuid, olla aktiivne ja iseseisev. Õpetaja roll on olla vaid suunaja, keskkonna looja ja vajaliku info vahendaja. Toimub vastastikune õpetamine ja õppimine. Arendame last eestvedajaks, loominguliseks, kes julgeb riskida ning kes suudab ja tahab töötada meeskonnas, on hea probleemide lahendaja. Põhirõhk on üldpädevuste arendamisel, millega lõimitakse erinevad valdkonnad. Meie lasteaias kulgeb nii lastel kui ka õpetajatel päev rõõmsalt, loovalt, loominguliselt. Just nii on laps ise aktiivne – teeb, uurib, katsetab, eksib ja alustab uuesti, tema õpi­kogemus ei piirdu vaid tuima kuulamisega, vaid on vaheldusrikas ja mitmekesine.

Õpime kõikjal - looduses, tehiskeskkonnas ja virtuaalkeskkonnas, õppekäikudel, ja erinevate projektide raames. Õppimise aeg on paindlik ja ei ole piiratud ei aja ega vanuseastmetega. Arvestame laste huvide, oskuste ning vilumustega.