Logopeedilise ja eripedagoogilise töö eesmärgid:
Kõnepuuete märkamine 
Muude arenguliste erivajaduste märkamine
Kõnepuuete ennetamine ja korrektsioon
Kõnearendus (lauselise kõne kujundamine, grammatika, sõnavara kasutamise täpsustamine ja arendamine, siduskõne arendamine)
Laste kognitiivse arengu jälgimine ja toetamine
Peenmotoorika arendamine
Suhtlemisoskuse ja-julguse arendamine
Lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine
Töökorraldus:
Logopeed:
kontrollib õppeaasta algul kõigi laste kõnet ja kognitiivset arengut ning fikseerib tulemused rühma õppe-kasvatustöö päevikus.
teavitab abi vajavate laste vanemaid, rühmaõpetajaid ja määrab lastega töötamise järjekorra
vajadusel edastab harjutusvara lapsevanemale
osaleb lapse arengu ümarlaudades, vajaduse korral ka arenguvestlustel
arvestab lastega tegevuste läbiviimisel lasteaia päevakava
nõustab lapsevanemaid oma pädevuse piires meditsiiniliste või psühholoogiliste lisauuringute vajaduse ja koolipikenduse küsimustes.
viib läbi algõpetuse tunde lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamiseks kõigile koolieelikutele üks kord nädalas.
Mõned mõtted lapse arengu jälgimiseks ja toetamiseks
3-aastane laps:
räägib vähemalt 3-sõnalise lausega
räägib asjadest „siin ja praegu"
kasutab õigesti lihtsamaid pöörde-ja käändevorme
hääldab õigesti emakeele häälikuid (erandid võivad olla R, S, K, Õ, Ü)
võib lihtsustada mõningaid sõnu silpe või häälikuid asendades ja välja jättes, aga mitte sellisel hulgal, et kõne muutub arusaamatuks
vaatab üksi ning koos täiskasvanuga pildiraamatuid. Keerab lehte, osutab pildile ning kommenteerib pilte
kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid tekste
eristab kuulmise järgi tuttavaid häälikuliselt sarnaseid sõnu üksteisest (näita, kus on: pall-pann, kass-tass, vann-kann)
sõnavaras on igapäevaste, tuttavate esemete ja tegevuste nimetused, mõned lihtsamad üldnimetused (lapsed, riided, loomad), lihtsamaid määrsõnu (all, peal, ees, sees, taga) ja omadussõnu, mis väljendavad hästi tajutavaid tunnuseid (suurus, värv)
Lisaks oskab ta: 
öelda või näidata sõrmedel oma vanust
loendada 3 eset ja öelda mitu kokku on
leida samasugust lihtsat kujundit 
sorteerida asju värvi järgi, kuju järgi,
eristab suurt ja väikest
tunneb põhivärve
Lapse arengule kaasaaitamiseks:
kommenteeri oma tegevust ja ümbrust selge, lihtsa kõnega.
juhi lapse tähelepanu esemete välistele omadustele (suur, väike, punane, ilus, ümmargune) ja asukohale (peal, all, sees, taga)
vaata koos lapsega pildiraamatuid, loe talle ette
anna lapsele aega enda väljendamiseks
ära paranda lapse kõnet, vaid kasuta sama sõna või väljendit oma kõnes sageli ja õigesti
kuulake ja jäljendage lapsega erinevaid helisid ja loodushääli
5-aastane laps:
suudab paari lausega rääkida möödunud sündmusest või oma tegevusest
hääldab õigesti ka raskemaid sõnu (n: triikraud, krokodill, veoauto)
hääldab õigesti kõiki häälikuid
oskab öelda kas sõnas on antud häälikut
oskab leida vastandsõnu
mõistab sündmuste järgnevust ja oskab seda õigesti väljendada
kasutab õigesti enamikku aja- ja ruumisuhteid väljendavaid sõnu
Lisaks oskab ta:
loendada 10 ni
võrrelda hulki (kus on vähem, kus rohkem)
nimetada kõiki värvusi
Lapse arengule kaasaaitamiseks:
esita lapsele küsimusi kuuldud jutu, vaadatud filmi või toimunud sündmuse kohta. Aita küsimustega taastada sündmuste järgnevust ja välja tuua põhjus-tagajärg seoseid 
joonistage mustreid, värvige pilte. Jälgi, et laps hoiaks õigesti pliiatsit
kasuta mõisteid „eile", „täna", „homme"
konstrueerige näidise järgi kujundeid
mängige lauamänge, kus tuleb nupuga astuda ja samme loendada( „reis ümber maailma"
Kooliminev laps:
hääldab kõiki häälikuid õigesti, räägib selgelt ja arusaadavalt
oskab häälida, nimetada sõnas olevad häälikud ja nende järjekorra
loeb veerides 
eristab sõnas kuulmise järgi teistest pikemat häälikut 
mõistab ja kasutab üldnimetusi (sõidukid, tähtpäevad, elusolendid jne)
kasutab kõnes inimest iseloomustavaid sõnu (julge, lahke, arg)
jutustab toimunud sündmusest või kuuldud-nähtud loost teistele arusaadavalt
kasutab lauses õigeid grammatilisi vorme ja saab nendest aru
kasutab võrdlusastmeid
kasutab mitmuse osastavat käänet õigesti
oskab trükitähtedega kirjutada oma nime ja lihtsamaid sõnu
Lisaks oskab ta:
öelda oma ees- ja perekonnanime, vanust, aadressi
teab ja oskab valida mõne tuttava telefoninumbri
orienteerub aastaaegades, nädalapäevades
tunneb arvurida 12 ni, oskab lahendada lihtsamaid arvutustehteid
Lapse arengule kaasaaitamiseks:
juhtige lapse tähelepanu erinevatele siltidele, viitadele, kirjadele, mis igapäevaelus ette tulevad, julgustage neid veerima
mängige häälikumänge (mingi häälikuga sõnade leidmine, sõnakett kus järgnev sõna algab eelmise lõputähega jne)
mõistatage mõistatusi
rühmitage objekte liigikuuluvuse alusel, leidke, mis ei sobi kokku (n: auto, lennuk, laev, suusk - suusk ei sobi sest see ei ole sõiduk)
 
Margit Golovkin